غذاساز بوش مدل MUM57B224

از ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان


غذاساز بوش مدل MUMXX40G

از ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان


مخلوط کن ویداس مدل VIR-3325

از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

تا ۳۳۰,۰۰۰ تومان


غذاساز بوش مدل MCM68885

از ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان


چرخ گوشت پارس خزر مدل MT-1200

از ۶۶۰,۳۷۶ تومان

تا ۶۶۰,۳۷۶ تومان


گوشت کوب برقی براون مدل MQ745

از ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان

تا ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان


آسیاب بوش مدل MKM6003

از ۴۲۰,۰۰۰ تومان

تا ۴۲۰,۰۰۰ تومان


مخلوط کن پارس خزر مدل BG-300P

از ۳۲۸,۸۳۰ تومان

تا ۳۲۸,۸۳۰ تومان


غذاساز بوش مدل MUM9YX5S12

از ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان


غذاساز پارس خزر مدل FP400L

از ۲۳۲,۲۱۸ تومان

تا ۲۳۲,۲۱۸ تومان


مخلوط کن بوش مدل MMB21P1W

از ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

تا ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان


همزن برقی بیشل مدل BL-SB-011

از ۵۷۰,۰۰۰ تومان

تا ۵۷۰,۰۰۰ تومان


چرخ گوشت بوش مدل MFW68640

از ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تا ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان


غذاساز بوش مدل MCM3201B

از ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

تا ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان


چرخ گوشت پارس خزر مدل MG-1400R

از ۸۳۲,۲۶۰ تومان

تا ۸۳۲,۲۶۰ تومان


خردکن پارس خزر مدل CP-802P

از ۲۳۰,۰۸۴ تومان

تا ۲۳۰,۰۸۴ تومان


آسیاب بیشل مدل BL-GR-002

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

تا ۲۲۰,۰۰۰ تومان


چرخ گوشت پارس خزر مدل MG-1600P

از ۹۲۳,۶۳۴ تومان

تا ۹۲۳,۶۳۴ تومان


خردکن ویداس مدل VIR-3332

از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

تا ۲۷۰,۰۰۰ تومان


گوشت کوب برقی بوش مدل MSM67160

از ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

تا ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان


مخلوط کن بوش مدل MMB66G5M

از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان


لیست مقایسه

برند