موتور ۳فاز که دارای سیستم حفاظتی کنترول بار هست ،سوخت
ایا این اتفاق به دلیل خرابی کنترول بآر بود و آیا کنترول بار میتواند در مقابل دو فاز شدن و اتصال هم از موتور حفاظت کند.
روش تست سلامت کنترول بار آنالوگ چگونه هست.

باتشکر