فروشگاه بساز !

چسب برق 10 یارد واندر

از ۴,۰۰۰ تومان

تا ۴,۰۰۰ تومان


دستگاه پرس کابلشو کلوکه مدل K37

از ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان


نوار آپارات تری ام اسکاچ 69

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه پرس کابلشو کلوکه مدل HK60-22

از ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه پرس کابلشو کلوکه مدل K7

از ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه پرس کابلشو کلوکه مدل K82

از ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه پرس کابلشو کلوکه مدل K39

از ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه پرس کابلشو کلوکه مدل K101.1

از ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان


نوار آپارات Plymouth مدل W963

از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان


نوار آپارات تری ام اسکاچ 27

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

تا ۲۵۰,۰۰۰ تومان


دستگاه پرس کابلشو کلوکه مدل K2

از ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

تا ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان


دستگاه پرس کابلشو کلوکه مدل K22

از ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان


نوار آپارات Plymouth مدل 77 plyglass

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۴۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه پرس کابلشو کلوکه مدل K07

از ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تا ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان


نوار آپارات تری ام اسکاچ 23

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

تا ۲۵۰,۰۰۰ تومان


دستگاه پرس کابلشو کلوکه مدل K35

از ۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان

تا ۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان


لیست مقایسه

برند